Πράσινη επιχειρηματικότητα

Είναι ο κλάδος εκείνος, ο οποίος ενσωματώνει στη συνολική στρατηγική μιας επιχείρησης ή οικονομικής δραστηριότητας ενέργειες και δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και του ανθρώπου. Για να χαρακτηρισθεί ως «πράσινη» μια επιχείρηση απαιτείται:

  • Να τηρεί την περιβαλλοντική νομοθεσία
  • Να παράγει και να διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον
  • Να μεριμνά συνεχώς για την ελαχιστοποίηση των βλαβερών επιπτώσεων που ενδεχομένως επιφέρουν οι δραστηριότητές της
  • Οφείλει να δημοσιεύει με σαφή και ευκρινή τρόπο όλες τις δράσεις τις οποίες αναλαμβάνει με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.