Πράσινη επιχειρηματικότητα

Είναι ο κλάδος εκείνος, ο οποίος ενσωματώνει στη συνολική στρατηγική μιας επιχείρησης ή οικονομικής δραστηριότητας ενέργειες και δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και του ανθρώπου. Για να χαρακτηρισθεί ως «πράσινη» μια επιχείρηση απαιτείται:

  • Να τηρεί την περιβαλλοντική νομοθεσία
  • Να παράγει και να διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον
  • Να μεριμνά συνεχώς για την ελαχιστοποίηση των βλαβερών επιπτώσεων που ενδεχομένως επιφέρουν οι δραστηριότητές της
  • Οφείλει να δημοσιεύει με σαφή και ευκρινή τρόπο όλες τις δράσεις τις οποίες αναλαμβάνει με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *